ಜೀವನದ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳು

ಕ್ರೋದ ಬುದ್ದಿಯನ್ನುತಿನ್ನುತ್ತದೆ

ಅಹಂಕಾರ ಜ್ನಾನವನ್ನುತಿನ್ನುತ್ತದೆ

ಮೋಹ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನುತಿನ್ನುತ್ತದೆ

ಲಂಚ ಗೌರವನ್ನುತಿನ್ನುತ್ತದೆ

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಾಪವನ್ನುತಿನ್ನುತ್ತದೆ

ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಭೋಜನ ವ್ಯರ್ಥ

ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಧನ ವ್ಯರ್ಥ

ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧನೆ ವ್ಯರ್ಥ

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ವ್ಯರ್ಥ

ನಮ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯೆ ವ್ಯರ್ಥ

ಗುಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೂಪ ವ್ಯರ್ಥ

ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರಿವಿಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ

Written by Seshadri

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s